کتاب های رشته انسانی کنکور 1401

پایه دهم

انگلیسی(1)
دانلود
دین و زندگی(1)
دانلود
جامعه شناسی(1)
دانلود
عربی،زبان و قرآن(1)
دانلود
فارسی(1)
دانلود
علوم و فنون ادبی(1)
دانلود
تاریخ جهان و ایران باستان(1)
دانلود
کتاب کار زبان(1)
دانلود
ریاضی و آمار
دانلود
اقتصاد
دانلود
منطق
دانلود

پایه یازدهم

انگلیسی(2)
دانلود
دین و زندگی(2)
دانلود
جامعه شناسی(2)
دانلود
عربی،زبان و قرآن(2)
دانلود
فارسی(2)
دانلود
علوم و فنون ادبی(2)
دانلود
تاریخ جهان و ایران باستان(2)
دانلود
کتاب کار زبان(2)
دانلود
ریاضی و آمار(2)
دانلود
روان شناسی
دانلود
فلسفه
دانلود

پایه دوازدهم

انگلیسی(3)
دانلود
دین و زندگی(3)
دانلود
جامعه شناسی(3)
دانلود
عربی،زبان و قرآن(3)
دانلود
فارسی(3)
دانلود
علوم و فنون ادبی(3)
دانلود
تاریخ جهان و ایران باستان(3)
دانلود
کتاب کار زبان(3)
دانلود
ریاضی و آمار(3)
دانلود
جغرافیا کاربردی(3)
دانلود
فلسفه(2)
دانلود
سلامت و بهداشت
دانلود